TERMA DAN SYARAT


Saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan terma dan syarat di atas dan mengesahkan bahawa maklumat Pentadbir kontraktor/syarikat/pengguna yang dilantik adalah tepat dan benar.